Saturday, March 29, 2014

لیپ سرویس چیست؟

یک اصطلاح مناسب و کاربردی که اینجا وجود دارد واژه «لیپ سرویس »*، است. این اصطلاح یعنی چه؟

به وضعیتی اطلاق می شود که طرف یا شخصی از شما حمایت کلامی انجام می دهد اما در عمل هیچ گونه حمایت عملی نمی بینید. در واقع یک جور احترام متظاهرانه و یا پشتیبانی خالی و پوچ است. این اصطلاح به نظرم وصف حال بخشی از مردان ایرانی هست. نمی توان گفت همه مردان به این شکل هستند اما تجربه چند باره ام نشان می دهد که مردان حالا در این مورد ایرانی در این گروه قرار می گیرند. 
حمایتی که چندان شکل عملی ندارد و بیشتر به شکل عمومی و بیرونی در سطح کلام یا نمایشی باقی می ماند!

*Lip Service